Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Login

ฝ่ายฝึกอบรม

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3

พิธีวันเปิดหลักสูตร LSP รุ่นที่ 3  Orientation หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ออร์คิด พัทยา 
           พิธีวันเปิดหลักสูตร LSP รุ่นที่ 3                         Orientation หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3                  ศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3

ศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3  จัดสัมมนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ “ Thailand Vision 2030” หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3  พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 3)
      ศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส              จัดสัมมนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ                         พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร
                  หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3                         “Thailand Vision 2030”  หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3     Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 3)

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร LSP รุ่นที่ 3 

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2557 – 20 พฤศจิกายน 2557
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 

1. หลักการและเหตุผล

                        ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆหลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทเอกชนต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                        สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนั้น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหาร
ในระดับเดียวกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกัน และยังเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย ผู้บริหารระดับสูงจึงให้ความสนใจเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก และหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเสมอมาสำหรับผู้บริหารระดับสูง ก็คือหลักสูตรเรื่องความเป็นผู้นำ

                        อย่างไรก็ตามความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรสมัยใหม่เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น ก็คือ
การวางแผนสร้างบุคลากรในระดับรองผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นรับตำแหน่งสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) โครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังขาดหลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว

                        มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างบุคลากรในระดับดังกล่าว ให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงสุด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“LSP” หรือ Leadership Succession Program เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                        2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหารขององค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน องค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ
ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ (Leadership Skills)

                        2.2 เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Participatory Policy Platform)

                        2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กร และเอื้อให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Leadership Network)

3. โครงสร้างหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)


          หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3  มีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 หมวดการอบรม ดังนี้ (รายชื่อวิชาอาจมีการปรับปรุงในภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม)

3.1 หมวดการอบรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร (Leadership Skills) ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ดังนี้

    1) การสร้างองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
    2) กลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy)
    3) การสร้างองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization)
    4) การบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (How to Implement Change Management)
    5) เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Meeting)
    6) ภาวะผู้นำด้านจริยธรรม (Ethical Leadership)
    7) ผู้นำก้าวชีวิต (Inspirational Leadership)
    8) ผู้นำจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้อย่างไร (Leadership and Good Corporate Culture)
    9)  การพัฒนาบุคลิภาพผู้บริหาร (Leadership Personality Development)

3.2 หมวดการอบรมที่ 2 เครื่องมือการบริหารองค์กร (Management Tools)ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา ดังนี้

    1) หลักบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร (Accounting & Finance Principles for Executives)
    2) การบริหารสินทรัพย์และการจัดซื้อ (Fixed Assets & Procurement Management)
    3) แผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
    4) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (ICT Management for Executives)
    5) การติดตามและประเมินผลองค์กร (Organization Monitoring & Evaluation)

3.3 หมวดการอบรมที่ 3 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ (Regulatory Framework for Business & Public Organizations) ประกอบด้วย 7 หัวข้อวิชา ดังนี้

    1) กฎหมายมหาชนกับการบริหารองค์กรธุรกิจและภาครัฐ (Public Law for Business & Public Organizations)
    2) กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารองค์กรธุรกิจและภาครัฐ (Regulation for Directors & Executives)
    3) ภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Overview of Securities & Stock Exchange Regulation)
    4) กฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption Regulation)
    5) กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnership Law)
    6) กระบวนการสรรหาและประเมินผลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (Process of Recruitment & Evaluation of Public Enterprise CEOs)

3.4 หมวดการอบรมที่ 4 เกาะติดกระแสโลก (Emerging Issues) ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา ดังนี้

    1) ภาพรวมเศรษฐกิจโลก (World Economic Overview)
    2) บทบาทตลาดการเงินต่อองค์กร (The Role of Financial Market)
    3) ความท้าทายของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Thailand’s Challenges in the ASEAN Community)

3.5 หมวดการอบรมที่ 5 การศึกษาดูงาน
   1) การศึกษาดูงานในประเทศ

           เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทักษะและพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำรวมถึงการบริหารงานด้านต่างๆ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ทั้งนี้จะมีการศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบต่อไป

   2) การศึกษาดูงานต่างประเทศ

           เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร ที่จัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง
ตามความสมัครใจ โดยการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และ ประเทศฝรั่งเศส (Strasbourg) เป็นการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 • ด้านการเงินและธนาคาร ศึกษาดูงาน ECB - European Central Bank (ธนาคารกลางยุโรป) สำนักงานใหญ่ในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนี ผู้มีบทบาทรับผิดชอบในการดำเนินนโยบายการเงินที่ครอบคลุม 16 ประเทศสมาชิกของยูโรโซน
 • ด้านการร่วมลงทุน The European Public-Private Partnership (PPP) Expertise Centre โครงการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการดำเนินการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เน้นกิจการ สาธารณูปโภค ด้านพลังงาน คมนาคม และสาธารณสุข
 • ด้านการขนส่ง ศึกษาดูงานรถไฟความเร็วสูงในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งดำเนินการโดย Deutsche Bahn  ICE เป็นการเดินรถไฟระหว่างประเทศจากเมืองใหญ่ๆ ของประเทศเยอรมนี ไปยังซูริค, เวียนนา, โคเพนฮาเก้น, ปารีส, อัมสเตอร์ดัม และบรัสเซล
 • ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยียานยนต์เยอรมนี เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ BMW และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Mercedes-Benz

(กำหนดการเดินทางและสถานที่ดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

3.6 หมวดการอบรมที่ 6 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และกรณีศึกษา

            1) การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยการแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มย่อยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการอบรม ซึ่งเน้นการพิจารณาประเด็นปัญหาขององค์กรภาครัฐและเอกชน และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม (Case study) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
ช่วยเสนอแนะแนวทางการจัดทำ
            2) กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาองค์กร (CEO Simulation Session: Case Studies) เป็นการจำลองสถานการณ์ปัญหาขององค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันพิจารณาปัญหาในด้านต่างๆ ที่ผู้นำองค์กร
ต้องประสบ และพิจารณานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากมุมมองต่างๆ

4. ระยะเวลาหลักสูตร

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3  กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น 112 ชั่วโมง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น

                        1. การอบรมและสัมมนา                                         69 ชั่วโมง
                        2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ                               7 ชั่วโมง
                        3. การศึกษาดูงานในประเทศ                                   36 ชั่วโมง
                                                                        รวมจำนวน      112 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กำหนดเปิดการอบรมรุ่นที่ 3  วันที่ 14 สิงหาคม 2557
อบรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. และทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.


5. กลุ่มเป้าหมาย

เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3  จำนวนประมาณ 80 คน ประกอบด้วย

          1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในองค์กรภาครัฐเช่น รัฐวิสาหกิจ (รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจ) และองค์การมหาชน
          2. ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า หรือเจ้าหน้าที่ในระดับเดียวกันในองค์กรกำกับดูแลองค์กรภาครัฐ

          3. ผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาคเอกชน 
          4. ผู้มีความสนใจที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาให้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ระหว่างการอบรมในหลักสูตรอื่นที่มีระยะเวลาศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันกับหลักสูตรนี้

6. เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

         ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้

                        1. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร และเข้ารับ
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
                        2. ร่วมจัดทำและนำเสนอผลงานกลุ่ม
                        3. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                        1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
                        2. บูรณาการการทำงานเป็นทีม และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถใน
การก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
                        3. สร้างเครือข่าย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างกว้างขวาง
                        4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                        5. ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะจากองค์กรภาครัฐมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งในด้านความคิด การกระทำ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
                        6. สามารถถ่ายทอดนโยบายของรัฐไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางการดำเนินงานร่วมกันได้

8. ค่าธรรมเนียม                    

              8.1 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จำนวน 129,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทุกหัวข้อวิชา และค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้ว
                        8.1.1 ค่า Orientation ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน  
                        8.2.2 ค่าศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง   

*** มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000285042  มีสถานะเป็นองค์การหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ 807 จึงได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

             8.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานต่างประเทศ
                       จัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง ตามความสมัครใจ โดยการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และ ประเทศฝรั่งเศส (Strasbourg) กำหนดการและรายละเอียดเบื้องต้น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 3.5

            
 

* ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และกรณีที่ผู้เดินทางมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น คืนค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท
** กรณีออกตั๋วเอง สามารถหักค่าตั๋วออกได้

         การเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรมและ/หรือร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นกรณีที่หน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (พ.ศ. 2548) และ IRDP เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา ลำดับที่ 807 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 524 พ.ศ. 2555)

การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

            เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมกับทางหลักสูตรแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารเอ็กซิม ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มายังโทรสาร หมายเลข 02-619-5960 หรือ E-mail : lsp.irdp@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-714-5564 – 67

9. สถานที่ฝึกอบรม
           สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่อยู่ : 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง

 1. มาทางถนนพระราม 4 เข้าซอยงามดูพลี ประมาณ 700 เมตร  สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ขวามือ
 2. มาทางถนนสาทร เข้าซอยอรรถการประสิทธิ์ (จัสแม็ก) ประมาณ 700 เมตร เจอสามแยกให้เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 300 เมตร สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ขวามือ
 3. มาทางถนนนราธิวาสฯ เข้าซอย 17 ผ่านสามแยกไฟแดง ให้เข้าประตูการบินพลเรือน เลี้ยวซ้ายวนสวนเฉลิมพระเกียรติ สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ซ้ายมือ

10. คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์                        ประธานกรรมการ
 2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล                    กรรมการ
 3. นายประสงค์ พูนธเนศ                            กรรมการ
 4. นางพรรณขนิตตา บุญครอง                     กรรมการ
 5. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา                กรรมการ
 6. นายสมพล เกียรติไพบูลย์                       กรรมการ
 7. ศาตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม        กรรมการและเลขานุการ
 8. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์                        กรรมการและเหรัญญิก

11.  คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร

       1. นายประสงค์ พูนธเนศ                            ประธาน
       2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์                        กรรมการ
       3. นายจรัมพร โชติกเสถียร                         กรรมการ
       4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี                        กรรมการ
       5. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม                         กรรมการ
       6. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์                             กรรมการ
       7. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์                         กรรมการ

12.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
         1. ศาตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม    ประธานบริหารหลักสูตร
         2. ดร. เสรี นนทสูติ                               ผู้อำนวยการหลักสูตร
         3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์                  กรรมการหลักสูตร
         4. นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร                    กรรมการหลักสูตร

13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
        1. นายพิภพ ตั้งทองชัย               ผู้ชำนาญการฝึกอบรม 5
        2. นางสาวอารีย์พร ถ้ำรุ่ง             รองผู้จัดการ
        3. นางสาวพินันทา ยิ่งกมล           เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
        4. นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่        เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
 

14.  ที่อยู่ติดต่อประสานงาน

         ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
         เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
         เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
         โทรศัพท์ 02-714-5564 - 67
         โทรสาร 02-619-5960
         เว็บไซต์ http://www.irdp.org
         E-mail: lsp.irdp@gmail.com
 

14/08/2014
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์