Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Login

ฝ่ายฝึกอบรม

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4

พิธีเปิดหลักสูตร LSP รุ่นที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

Orientation หลักสูตร LSP รุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 – 25 มิถุนายน 2558
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

1. หลักการและเหตุผล
        ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆหลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทเอกชนต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนั้น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารในระดับเดียวกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกัน และยังเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย

        อย่างไรก็ตามความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรสมัยใหม่เห็นความสำคัญมากยิ่ง ขึ้น ก็คือการวางแผนสร้างบุคลากรในระดับรองและผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นรับตำแหน่งสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) ซึ่งโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังขาดหลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว

        มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“LSP” หรือ Leadership Succession Program เพื่อสนองความต้องการนั้น

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหารขององค์กรรัฐ วิสาหกิจ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน องค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐให้มีความพร้อม สำหรับการเป็นผู้นำที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ (Leadership Skills)
         2.2 เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ ความรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (Participatory Policy Platform)
         2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็น ผู้นำองค์กร และเอื้อให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Leadership Network)
 

3. โครงสร้างหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)

              หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4  มีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 หมวดการอบรม ดังนี้ (รายชื่อวิชาบางวิชาอาจมีการปรับปรุงในภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับวิทยากรและวันเวลาในการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น)

         3.2 หมวดการอบรมที่ 5 การศึกษาดูงาน

              1) การศึกษาดูงานในประเทศ
เป็น กิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเสริมสร้างทักษะและพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำรวมถึงการบริหารงานด้าน ต่างๆ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ในหลักสูตร ทั้งนี้จะมีการศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบต่อไป
              2) การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ได้ จัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง (ตามความสมัครใจ) และค่าใช้จ่าย ไม่ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 โดยการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ถึงวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี  เป็นการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้
 

  • ด้านกิจการพลังงาน  เยี่ยม ชม บริษัท การไฟฟ้าแห่งฝรั่งเศส (EDF) ซึ่งได้แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจในรูปแบบขององค์การของรัฐ ไปเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของบริษัท การไฟฟ้าแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นบริษัทผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน โลก ปัจจุบันการไฟฟ้าฝรั่งเศสมีการลงทุนในประเทศสเปน โปรตุเกส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน ฮังการี อาร์เจนติน่า บราซิล ไอวอรี โคสต์ อัฟริกาใต้ และประเทศจีน
  • ด้านการเงิน เยี่ยมชม Rabobank International France ธนาคารที่ดำเนินกิจการมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนในชนบท โดยเฉพาะภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความเจริญและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบระบบสหกรณ์
  • ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมบริษัท L'Oreal ลอรีอัล ปารีส นวัตกรรม
    ที่ หลากหลายของลอรีอัลได้รับการบ่มเพาะจากการประสานหลักการระหว่างวิทยาศาสตร์ และการตลาด การค้นคว้าวิจัยอันโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ทรงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้นแบบของการค้นคว้าวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของลอรีอัล ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในธุรกิจเครื่องสำอาง ด้วยการค้นคว้าวิจัยขั้นสูง และการค้นคว้าวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการกำหนดสูตรผสม ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดส่วนผสมใหม่ๆ ที่ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของแบรนด์ และตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภคทั่วโลก
  • WORLD EXPO 2015 เยี่ยมชมงานเอ็กซ์โป 2015 หรืองาน "มิลานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2015" เป็นงานแสดงสินค้าโลกที่จะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี การแสดงแบบสถาปัตยกรรมสร้างเป็นตัวอาคาร ซึ่งจะจัดตั้งเป็นอาคารแสดงนิทรรศการด้านเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมทุกแขนงภายใต้แนวคิด Feeding the planet, energy for life  “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต”

         3.3 หมวดการอบรมที่ 6 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และกรณีศึกษา

                    1) การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  โดยการแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มย่อยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการอบรม ซึ่งเน้นการพิจารณาประเด็นปัญหาขององค์กรภาครัฐและเอกชน และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม (Case study) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มช่วยเสนอแนะแนวทางการจัดทำ

                    2) กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาองค์กร (CEO Simulation Session: Case Studies) เป็นการจำลองสถานการณ์ปัญหาขององค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกัน พิจารณาปัญหาในด้านต่างๆ ที่ผู้นำองค์กรต้องประสบ และพิจารณานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากมุมมองต่างๆ    

4. ระยะเวลาหลักสูตร
        
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4  กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น 114 ชั่วโมง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น
         1. การอบรมและสัมมนา                             78  ชั่วโมง  
         2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ              6   ชั่วโมง
         3. การศึกษาดูงานในประเทศ                     30   ชั่วโมง   
                                              รวมจำนวน          114  ชั่วโมง

ทั้งนี้ กำหนดเปิดการอบรมรุ่นที่ 4  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. และทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.


5. กลุ่มเป้าหมาย

                   ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 4  จำนวนประมาณ 70 คน ประกอบด้วย
                   1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในองค์กรภาครัฐเช่น รัฐวิสาหกิจ (รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจ) และองค์การมหาชน
                   2. ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า หรือเจ้าหน้าที่ในระดับเดียวกันในองค์กรกำกับดูแลองค์กรภาครัฐ
                   3. ผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาคเอกชน  
                   4. ผู้มีความสนใจที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาให้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ระหว่างการอบรมในหลักสูตรอื่นที่มีระยะเวลาศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันกับหลักสูตรนี้

6. เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
         ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้
         1. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร และเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
         2. ร่วมจัดทำและนำเสนอผลงานกลุ่ม
         3. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มี ศักยภาพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการ เปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
         2. บูรณาการการทำงานเป็นทีม และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถใน
การก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
         3. สร้างเครือข่าย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างกว้างขวาง
         4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         5. ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะจากองค์กรภาครัฐมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น ผู้บริหาร ระดับสูง ทั้งในด้านความคิด การกระทำ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง
         6. สามารถถ่ายทอดนโยบายของรัฐไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้ อย่างถูกต้อง  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางการดำเนินงานร่วมกันได้

8. ค่าธรรมเนียม
         8.1 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จำนวน 135,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทุกหัวข้อวิชา และ ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้ว  
                     8.1.1 ค่า Orientation ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน    
                     8.2.2 ค่าศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง  3 วัน 2 คืน
*** มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000285042  มีสถานะเป็นองค์การหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ 807 จึงได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย        

        8.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามความสมัครใจ)
                    จัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง ตามความสมัครใจ โดยการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ถึง วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี กำหนดการและรายละเอียดเบื้องต้น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 3.2

                     * ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และกรณีที่ผู้เดินทางมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น คืนค่าวีซ่าท่านละ 3,852 บาท
                     ** กรณีออกตั๋วเอง สามารถหักค่าตั๋วออกได้
                     หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงการเดินทางก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน IRDP ไม่สามารถคืนเงินให้ได้ เนื่องจากได้มีการชำระให้กับบริษัททัวร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

                  การเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรมและ/หรือร่วมศึกษาดูงานต่าง ประเทศเป็นกรณีที่หน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล 200 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (พ.ศ. 2548) และ IRDP เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา ลำดับที่ 807 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 524 พ.ศ. 2555)

                 การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
                
เมื่อ ผู้สมัครได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมกับทางหลักสูตรแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารเอ็กซิม ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มายังโทรสาร หมายเลข 02-619-5960 หรือ E-mail : lsp.irdp@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-714-5564 – 67

9. สถานที่ฝึกอบรม
          สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่อยู่ : 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 

การเดินทาง สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง
     1.    มาทางถนนพระราม 4 เข้าซอยงามดูพลี ประมาณ 700 เมตร  สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ขวามือ
     2.    มาทางถนนสาทร เข้าซอยอรรถการประสิทธิ์ (จัสแม็ก) ประมาณ 700 เมตร เจอสามแยกให้เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 300 เมตร สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ขวามือ
     3.    มาทางถนนนราธิวาสฯ เข้าซอย 17 ผ่านสามแยกไฟแดง ให้เข้าประตูการบินพลเรือน เลี้ยวซ้ายวนสวนเฉลิมพระเกียรติ สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ซ้ายมือ

10. คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ
3. นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ
4. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
5. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการและเลขานุการ
7. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการและเหรัญญิก

11.  คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร

1. นายประสงค์ พูนธเนศ  ประธาน
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ
5. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการ
6. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ
7. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ
8. ภก.ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ กรรมการ

12.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานบริหารหลักสูตร
2.  ดร. เสรี นนทสูติ ผู้อำนวยการหลักสูตร
3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการหลักสูตร
4. นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการหลักสูตร

13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

1. นายพิภพ ตั้งทองชัย  ผู้ชำนาญการฝึกอบรม 5
2. นางสาวอารีย์พร ถ้ำรุ่ง  รองผู้จัดการ
3. นางสาวพินันทา ยิ่งกมล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
4. นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อาวุโส

14.  ที่อยู่ติดต่อประสานงาน
                        ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
                        เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
                        เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                        โทรศัพท์ 02-714-5564 - 67
                        โทรสาร 02-619-5960
                         เว็บไซต์ http://www.irdp.org , E-mail: lsp.irdp@gmail.com

26/02/2015
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์