Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Login

ฝ่ายฝึกอบรม

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 22 มิถุนายน 2560 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

พิธีวันเปิดหลักสูตร LSP รุ่นที่ 3  Orientation หลักสูตร LSP รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ออร์คิด พัทยา 
           พิธีวันเปิดหลักสูตร LSP รุ่นที่ 8                                   ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานต่างประเทศ                                    พิธีปิดหลักสูตร LSP รุ่นที่ 8

 

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 22 มิถุนายน 2560

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 

1. หลักการและเหตุผล

               ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆหลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทเอกชนต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนั้น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารในระดับเดียวกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกัน และยังเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย

                อย่างไรก็ตามความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรสมัยใหม่เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น ก็คือการวางแผนสร้างบุคลากรในระดับรองและผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นรับตำแหน่งสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) ซึ่งโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังขาดหลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว

                มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรLeadership Succession Program (LSP) เพื่อสนองความต้องการนั้น และนับตั้งแต่ปี 2556 IRDP ได้จัดหลักสูตร LSP มาแล้ว 7 รุ่น

 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหารขององค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน องค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ (Leadership Skills)

                 2.2 เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Participatory Policy Platform)

                 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กร และเอื้อให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Leadership Network)

 

3. โครงสร้างหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)

                หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8  มีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 7 หมวดการอบรม ดังนี้ (รายชื่อวิชาบางวิชาอาจมีการปรับปรุงในภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับวิทยากรและวันเวลาในการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น)

 

                3.2 หมวดการอบรมที่ 6 การศึกษาดูงาน

                       1) การศึกษาดูงานในประเทศ

                                เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทักษะและพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำรวมถึงการบริหารงานด้านต่างๆ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ทั้งนี้จะมีการศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง (โดยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบในโอกาสต่อไป)

                       2) การศึกษาดูงานต่างประเทศ

                                เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศครั้งนี้ ได้กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นการศึกษาดูงานภาคการเงิน ระบบเศรษฐกิจ การศึกษาดูงานด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศึกษาดูงานระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (โดยจะแจ้งรายละเอียดการเดินทางให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง)

 

                3.3 หมวดการอบรมที่ 6 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และกรณีศึกษา

                       1) กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาองค์กร (CEO Simulation Session: Case Study) เป็นการจำลองสถานการณ์ปัญหาขององค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันพิจารณาปัญหาในด้านต่างๆ ที่ผู้นำองค์กรต้องประสบ และพิจารณานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากมุมมองต่างๆ

                       2) การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มย่อยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการอบรม ซึ่งเน้นการพิจารณาประเด็นปัญหาขององค์กรภาครัฐและเอกชน และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้นำ

 

4. ระยะเวลาหลักสูตร

                จัดการอบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.30 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.30 น. ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 136 ชั่วโมง

                        1. การอบรมและสัมมนา                              96 ชั่วโมง  

                        2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ           4 ชั่วโมง

                        3. การศึกษาดูงานในประเทศ                      36 ชั่วโมง   

 

5.กลุ่มเป้าหมาย

                ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 8  จำนวนประมาณ 60 คน ประกอบด้วย

                1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในองค์กรภาครัฐเช่น รัฐวิสาหกิจ (รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจ) และองค์การมหาชน

                2. ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า หรือเจ้าหน้าที่ในระดับเดียวกันในองค์กรกำกับดูแลองค์กรภาครัฐ

                3. ผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาคเอกชน  

                4. ผู้มีความสนใจที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาให้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ระหว่างการอบรมในหลักสูตรอื่นที่มีระยะเวลาศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันกับหลักสูตรนี้

 

6. เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

                ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้

                1. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร และเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร

                2. ร่วมจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการ

                3. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

                2. บูรณาการการทำงานเป็นทีม และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล

                3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ทั้งในด้านความคิด การกระทำยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

                         

8. ค่าธรรมเนียม

                8.1 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จำนวน 145,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการอบรมทุกหัวข้อวิชา และ ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้ว  

                       8.1.1 การ Orientation ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน    

                       8.2.2 การศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง  3 วัน 2 คืน

                       8.2.3 กิจกรรมดูงานพิเศษ 1 ครั้ง 1 วัน

 

                8.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานต่างประเทศ

                       เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศครั้งนี้ ได้กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เป็นการศึกษาดูงานภาคการเงิน ระบบเศรษฐกิจ การศึกษาดูงานด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศึกษาดูงานระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (โดยจะแจ้งรายละเอียดการเดินทางให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง)

                       การเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรมและ/หรือร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นกรณีที่หน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในข้อ 8.1 และ 8.2 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (พ.ศ. 2548) และ IRDP หรือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000285042 มีสถานะเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา ลำดับที่ 807 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 524 พ.ศ. 2555)

 

การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

                ผู้สมัครรายใดที่ได้รับการตอบรับจาก IRDP ให้เข้าร่วมอบรมกับทางหลักสูตร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนามมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มายังโทรสาร หมายเลข 02-619-5960 หรือ E-mail : lsp.irdp@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-714-5564 – 67

 

9. สถานที่ฝึกอบรม

                สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่อยู่ : 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

                การเดินทาง สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง

                1. มาทางถนนพระราม 4 เข้าซอยงามดูพลี ประมาณ 700 เมตร  สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ขวามือ

                2. มาทางถนนสาทร เข้าซอยอรรถการประสิทธิ์ (จัสแม็ก) ประมาณ 700 เมตร เจอสามแยกให้เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 300 เมตร สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ขวามือ

                3. มาทางถนนนราธิวาสฯ เข้าซอย 17 ผ่านสามแยกไฟแดง ให้เข้าประตูการบินพลเรือน เลี้ยวซ้ายวน

สวนเฉลิมพระเกียรติ สมาคมธรรมศาสตร์อยู่ซ้ายมือ

 

10. คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  

1 ดร. สมชัย สัจจพงษ์        ประธานกรรมการ
2 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา           รองประธานกรรมการ
3 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์     กรรมการ
4 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล   กรรมการ
5 นายสมพล เกียรติไพบูลย์  กรรมการ
6 ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์   กรรมการ
7 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์                  กรรมการ
8 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์  กรรมการและเหรัญญิก
9 ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการและเลขานุการ

 

11.  คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร

1 นายประสงค์ พูนธเนศ             ประธาน
2 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์               กรรมการ
3 รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม                                                 กรรมการ
4 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์                             กรรมการ
5 ภก.ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์                กรรมการ

 

12.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1 ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม   ประธานบริหารหลักสูตร
2 ดร. เสรี นนทสูติ                                                                         ผู้อำนวยการหลักสูตร
3 นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการหลักสูตร
4 นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร กรรมการหลักสูตร

 

13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

1 นางสาวอารีย์พร ถ้ำรุ่ง  ผู้จัดการ
2 นางสาวพินันทา ยิ่งกมล  ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่       ผู้ช่วยผู้จัดการ
4 นางสาววิญญุดา แดงเต็ม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
5 นายธนภัทร ศรีศุจิกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

 

14.  ติดต่อประสานงาน

                ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
                เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
                เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                โทรศัพท์ 02-714-5564 – 67 โทรสาร 02-619-5960
                เว็บไซต์ http://www.irdp.org , E-mail: lsp.irdp@gmail.com

หมายเหตุ:

  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกำหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม
  • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม : 02-714-5564 - 67
     
รายละเอียดหลักสูตร LSP 8
ใบลงทะเบียนหลักสูตร LSP 8

 

ไฟล์ขนาดไฟล์วันที่ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมหลักสูตร LSP รุ่นที่ 844.98 KB28/06/2017Download
07/12/2016
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์