การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ นั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดไว้ องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับบทบาทของงานตรวจสอบภายใน การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงได้จัดทำหลักสูตร Dynamic Internal Audit: IAเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบถึงบทบาทของงานตรวจสอบภายในขององค์กร รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างยั่งยืน


          หลักสูตร Dynamic Internal Audit: IA รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 สิงหาคม 2566 และจัดอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2566 แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ

 

1. .Dynamic IA
2. IA Expectation
3. ESG Audit
4. Governance Audit
5. New Internal Control Issues

6. IA Regulation
7. Operational and Fraud Audit
8. IT Audit
9. IA Key Success Factors and Transformation
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมทุกระดับ ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบถึงบทบาทของการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร  จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 45,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมในประเทศตลอดหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน 65,000 บาท ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : enabling@irdp.org
 
 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn)
สถานที่ตั้ง       : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การเดินทาง    : BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกหมายเลข 4 (มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่โรงแรม) หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดรถ) 
 
 
ประสานงาน    : ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์          : 02 714 5560, 02 714 5564-67  E-mail : enabling@irdp.org
ที่อยู่                 : ฝ่ายฝึกอบรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน *สมัครตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ท่านที่สอง ลด 10% (เฉพาะค่าธรรมเนียมอบรมในประเทศเท่านั้น)
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการ
ใบสมัคร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้