ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ผันผวน อาทิ สภาพสังคม เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความท้าทายใหม่ ๆ หลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้วยการสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงได้จัดทำโครงการอบรม หลักสูตร Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM เพื่อให้ทราบภาพรวมของการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมขององค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ให้เกิดความพร้อม และการปรับตัวสู่การแข่งขันในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


          หลักสูตร Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 กันยายน 2566 และจัดอบรมทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566 แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ

 

1.     General KM Framework 
2.    KM Process 
3.    KM Assessment      
4.    Transitioning KM to Innovation
5.    Thailand Innovation Landscape
6.    Global Innovation Ecosystem
7.     KM & INNO Expectation
8.    Creative & Design Thinking
9.    KM & INNO Journey
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรในระดับที่กำหนดนโยบายองค์กร ด้านความยั่งยืนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมรวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร  จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 50,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมในประเทศตลอดหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน 65,000 บาท ณ สาธารณรัฐเกาหลี หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : enabling@irdp.org
 
 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn)
สถานที่ตั้ง       : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การเดินทาง    : BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกหมายเลข 4 (มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่โรงแรม) หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดรถ) 
 
 
ประสานงาน    : ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์          : 02 714 5560, 02 714 5564-67  E-mail : enabling@irdp.org
ที่อยู่                 : ฝ่ายฝึกอบรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน และขอความกรุณาชำระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 6 กันยายน 2566 *สมัครตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ท่านที่สอง ลด 10% (เฉพาะค่าธรรมเนียมอบรมในประเทศเท่านั้น)
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการ
ใบสมัคร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้