ในปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบ ซึ่งถือเป็น "ความเสี่ยง (Risk)" ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น องค์กรจะต้องมีระบบการกํากับดูแลที่ดี และส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานที่คาดไม่ถึง หรือความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสให้แก่องค์กรให้ได้มากที่สุด

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงได้จัดทำหลักสูตร Modern Risk Management & Internal Control: RM & IC เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและการควบคุมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          หลักสูตร Modern Risk Management & Internal Control: RM & IC รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 สิงหาคม 2566 และจัดอบรมทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2566 แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ

 

1. New Risk Management Paradigm
2. Risk Management Expectation
3. Risk Journey
4. Risk Mapping
5. New Risk Frontier: Non-Financial
6. Risk Standards
7. Portfolio View of Risk
8. Governance, Risk Management and  Compliance: GRC
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนั้นจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและการควบคุมภายในองค์กร เพื่อสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร และกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร  จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 43,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมในประเทศตลอดหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน 65,000 บาท ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : enabling@irdp.org
 
 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn)
สถานที่ตั้ง       : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การเดินทาง    : BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกหมายเลข 4 (มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่โรงแรม) หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดรถ) 
 
 
ประสานงาน    : ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์          : 02 714 5560, 02 714 5564-67  E-mail : enabling@irdp.org
ที่อยู่                 : ฝ่ายฝึกอบรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน *สมัครตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ท่านที่สอง ลด 10% (เฉพาะค่าธรรมเนียมอบรมในประเทศเท่านั้น)
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการ
ใบสมัคร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้