ปัจจุบันองค์กรเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยากต่อการคาดเดา แนวคิดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่สามารถเอาชนะความท้าทายและสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการที่หลากหลาย เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ การวางตำแหน่งกลยุทธ์ (Strategic Positioning) การกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การวางแผนจัดสรรทรัพยากร ทางการเงินและมิใช่การเงิน (Resource Allocation) ตลอดจนการวางแผนตามสถานการณ์ (Scenario Planning) ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล จนนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร Strategic Resilience Program: SP เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมีทักษะความรู้ความสามารถ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขัน และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแก่ผู้เข้ารับการอบรม


          หลักสูตร Strategic Resilience Program: SP รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กันยายน 2566 และจัดอบรมทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2566  แบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ

 

1.    TOWS & SWOT                             
2.   Strategic Positioning & Business Model      
3.   Strategic Map & Balanced Scorecard                        
4.   Core Competency Identification      
5.   Strategic Annualization        
6.   Resource Allocation and Management
7.   Strategic Integration
8.   Strategic Agility
9.   Scenario Planning
10. Excellent Management Toward SOE Award
11.   Strategic Workshop
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรในระดับกรรมการหรือผู้บริหาร หรือบุคลากรระดับฝ่ายที่ทำหน้าที่ดูแผนและกลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นเรียนรู้ผ่านการใช้เครื่องมือการจัดการกลยุทธ์ที่หลากหลาย การวางแผนจัดการกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวอย่างสมดุล เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 65,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมในประเทศตลอดหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน 135,000 บาท ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินมายัง E-mail: chaiyanan@irdp.org หรือติดต่อ 02-714-5578
 
 
โรงแรม Eastin Grand Hotel Phayathai
สถานที่ตั้ง       : 18 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การเดินทาง    : BTS สถานีพญาไท หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดรถ)
 
 
ผู้ประสานงาน   : คุณชัยนันท์ วัชรสถาพรพงศ์ (นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท์           : 02 714 5578  E-mail : chaiyanan@irdp.org
ที่อยู่                  : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน และขอความกรุณาชำระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 *สมัครตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ท่านที่สอง ลด 10% (เฉพาะค่าธรรมเนียมอบรมในประเทศเท่านั้น)
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการ
ใบสมัคร

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้