image

ประวัติความเป็นมา
Foundation

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและส่งเสริมกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจให้มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม (Public interest) รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในปี 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นำระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ เพื่อติดตามและกำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบแรงจูงใจของพนักงานและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในการบริหารจัดการระบบประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ” (สพร.) หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) ขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบมูลนิธิ โดยได้เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 โดยมีภารกิจในการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐ ทั้งนี้ สคร. จะทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการทำงานของ IRDP ผ่านคณะกรรมการมูลนิธิทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารงาน อีกทั้งเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการประเมินผล ที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการฝึกอบรม ทำให้เกิดการประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประเทศชาติต่อไป

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งได้รับการกำกับนโยบายผ่านคณะกรรมการมูลนิธิ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ IRDP เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านการประเมินผล การฝึกอบรม และการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นกิจกรรมหรือนโยบายที่สนับสนุนการทำงานในด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ฝ่ายงานหลัก และ 1 ฝ่ายงานสนับสนุนตามภารกิจ ได้แก่ 
          1) ฝ่ายประเมินผล (Performance Assessment Department) มีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาครัฐ ตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 
          2) ฝ่ายฝึกอบรม (Training Department) มีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม และจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรภาครัฐ 
          3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development Department) มีหน้าที่ในการจัดทำและบริหารโครงการวิจัย รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ 
          4) ฝ่ายธุรการ (General Administration Department) มีหน้าที่ในจัดการบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงิน-บัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานธุรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของทั้ง 3 ฝ่ายเบื้องต้น ได้อย่างคล่องตัว 
ภารกิจของมูลนิธิ
 
สพร. มีภารกิจหลักสามด้านคือ 
1) การประเมินผลการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ 
2) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรภาครัฐ และ 
3) การวิจัยและพัฒนาการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาครัฐอื่นๆ

คณะกรรมการมูลนิธิ

 คุณประสงค์  พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
 


คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ


คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ


คุณจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล
กรรมการ


คุณกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
กรรมการ


คุณกิตติพงษ์  กิตยารักษ์
 กรรมการ


คุณทศพร  ศิริสัมพันธ์
กรรมการ


คุณญาใจ  พัฒนสุขวสันต์
กรรมการและเหรัญญิก


คุณวรภัทร  โตธนะเกษม
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหาร
Foundation
image
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการผู้จัดการ
image
ดร. เสรี นนทสูติ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
image
นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร
ที่ปรึกษา
image
นางสาวคณิตา ชินะกาญจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Company Profile

          สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบมูลนิธิ ภายใต้กระทรวงการคลัง โดยได้เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 เลขทะเบียนลำดับที่ กท. 2184 ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ 1193 ชั้น 17 อาคาร EXIM Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจในการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่ม ขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบาย การทำงานของ IRDP ผ่านคณะกรรมการมูลนิธิ ทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารงาน อีกทั้งเพื่อให้ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการประเมินผล ที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการฝึกอบรม ทำให้เกิด การประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประเทศชาติต่อไป โดยในระยะแรก IRDP จะเน้นการพัฒนาองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจหลัก 
          IRDP ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษา เลขที่ 3527 และได้เป็นที่ปรึกษาระดับ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 

เป้าหมายของ IRDP 
          “สร้าง IRDP ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านนโยบายของ สคร. กระทรวงการคลัง และองค์กรภาครัฐอื่นๆ”


วัตถุประสงค์การดำเนินงานของ IRDP
Our Goals

            IRDP ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรถาวร ซึ่งทำหน้าที่ในด้านการวิจัยและพัฒนากิจกรรม หรือนโยบายที่จะสนับสนุนการทำงานในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง สคร. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

image
1. ส่งเสริมการศึกษา และเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล การดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ ได้แก่ ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนภูมิภาคของรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนและองค์กรที่อยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ตลอดจนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรกำกับดูแลรายสาขาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐต่างๆ ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย
image
2. ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กรภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสร้างระบบการประเมินผลการดำเนินงานที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสำหรับการบริหารงานภาครัฐ
image
 3. ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล การดำเนินงานองค์กรภาครัฐ
image
4. ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนการฝึกอบรมใน ด้านต่างๆ สำหรับบุคลากรในองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยเฉพาะกรรมการและพนักงานขององค์กรในระดับต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานและความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรภาครัฐโดยทั่วไปหรือในสาขาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดและกำกับนโยบายภาครัฐ
image
5. ส่งเสริมการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารงานภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ การบริหารงานภาครัฐที่ดี
image
6. จัดทำการศึกษาหรือการวิจัยหรือให้คำปรึกษา ตลอดจนเสนอผลการศึกษาและผลการวิจัยแก่องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในด้านต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาผ่านการสัมมนา ประชาสัมพันธ์หรือการจัดฝึกอบรม
image
7. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานหรือความสำเร็จให้กับองค์กรหรือบุคคลที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ยอมรับ โดยอาจจัดรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรหรือบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าว
image
8. สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร หรืออํานวยความสะดวกด้านสถานที่ให้แก่องค์การ ของรัฐหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ ตลอดจนองค์การเอกชนหรือบุคลากรในองค์การเอกชนที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของภาครัฐ ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของภาครัฐ
image
9. เพื่อดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
image
10. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้