ปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการแข่งขัน และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงนโยบายสำคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและนำเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติที่ตอบสนองทั้งในด้านการตลาดและการเงิน ระบบการนำองค์กร กระบวนการ ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า และด้านทรัพยากรบุคคล

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตร Human Capital Management: HCM เน้นการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) และความรู้ด้านอื่นๆ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


          หลักสูตร Human Capital Management: HCM รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 ตุลาคม 2566 และจัดอบรมทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2566 แบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ

 

1.  . HCM Criteria
2.   HCM Journey
3.   Value Creation Strategies
4.   Career Development
5.   HR Smart Dashboard Application
6.   Employee Incentivization
7.   Manpower Management Strategy
8.   HR Competency Next Normal
9.   Labor Law for Executive
10.  Employee Engagement
11.   HR Business Partnership
12.  .HCM Platform 
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหารที่กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ HCM เทคนิค วิธีการ และกรณีตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านทรัพยากรบุคคล (HR Best Practice) เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 60,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมในประเทศตลอดหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน 85,000 บาท ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : enabling@irdp.org
 
 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn)
สถานที่ตั้ง       : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การเดินทาง    : BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกหมายเลข 4 (มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่โรงแรม) หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดรถ) 
 
 
ประสานงาน    : ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์          : 02 714 5560, 02 714 5564-67  E-mail : enabling@irdp.org
ที่อยู่                 : ฝ่ายฝึกอบรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน *สมัครตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ท่านที่สอง ลด 10% (เฉพาะค่าธรรมเนียมอบรมในประเทศเท่านั้น)
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการ
ใบสมัคร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้