imageimage
image
image


image

e


image

หลักการและเหตุผล
               บริบทภายใต้การตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล คือ การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process) ทั้งทางภาครัฐและเอกชนด้วยการใช้ Digital Technology หน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็น Digital Enabling Infrastructure เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสภาพตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนภาคธุรกิจจะต้องเป็น Digital Value Creation Process ในการตัดสินใจวางแผนและการดำเนินงาน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกัน (Collaborative) แปรเปลี่ยนจาก Consumer สู่การเป็น Prosumer ในรูปแบบ Digital Collaboration นั่น คือ การทำงานร่วมกันด้วย Digital Technology เพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ (New Values) ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบ (Impact) ที่ยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคม
               หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP)  นำกรอบแนวคิด Enablers ด้านการบริหารจัดการลูกค้าซึ่งประกอบด้วยงาน 5 ด้านหลัก คือ

1.  ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด
2.  การจำแนกลูกค้า
3. การรับฟังลูกค้า 
4.  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 
               มาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนองค์กรในด้านการตลาดและลูกค้า ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล และรองรับแนวทางการประเมินรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ด้วย แนวคิดEnablers ด้านการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด ไม่ได้นำไปใช้ได้เฉพาะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับการนำไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดของบริษัทเอกชน เพื่อนำระบบฐานข้อมูล Big Data ทั้งภายในองค์กรเอง และข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภายนอก เข้ามาใช้ประกอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด ในการตอบสนองลูกค้า สร้างนวัตกรรมใหม่ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ด้วยการเติบโตจากฐานลูกค้าเดิม และ การขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าในอนาคต ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
image
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการวางแผน และประเมินผลการทำงานด้านการตลาดภายใต้กรอบ Enablers
image
เพื่อเพิ่มขีดสามารถวางแผนในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารลูกค้าและการตลาดขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนในสอดรับกับเทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า
image
ปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการทำงานด้านการตลาดบนฐานข้อมูลและนวัตกรรม
image
สร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำมาสู่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ข้ามองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
               ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และบริษัทเอกชน หรือผู้สนใจที่ต้องการนำความรู้ระหว่างการตลาดแบบเดิมกับการตลาดดิจิทัลไปปรับกลยุทธ์และแผนงานทางการตลาด
เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
               ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร และเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
               1  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการวางแผน และประเมินผลการทำงานด้านการตลาดภายใต้กรอบ Enablers เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการทำงานขององค์กร
               2 ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
               3 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการตลาด จากองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
               4 ผู้เข้ารับการอบรมได้เปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ ในการบริหารการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่
               5 ผู้เข้ารับการอบรมมีการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการทำงานและกำหนดนโยบายของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างกว้างขวาง

ผลงานที่ผ่านมา

พิธีการปิดการอบรม หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 5

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 5

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 5

วันเปิดหลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 4

หลักสูตร MTP รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ มิวเซียมสยาม

พิธีปิดหลักสูตร MTP รุ่นที่ 3

MTP รุ่นที่ 3 กิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศฝรั่งเศส

วันเปิดหลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 3

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้