หลักการและเหตุผล

               การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการประเมินและค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง นวัตกรรมที่สามารถเอาชนะความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้เครื่องมือการจัดการที่หลากหลาย และการจัดการการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจในนวัตกรรมและนำไปกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมถึงการวางตำแหน่งกลยุทธ์ (Strategic Positioning) การกำหนด Business Model และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล โดยการวิเคราะห์และประเมิน ผ่านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะมีผลต่อแผนการดำเนินงานในระยะสั้นและยาว ดังนั้น องค์การจึงต้องมีการวางแผนและกำหนดกิจกรรมหลักที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถ ทางการแข่งขัน ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคหรืออาจทำให้สามารถมองเห็นโอกาสในการนวัตกรรมขององค์การได้

               มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้พัฒนาหลักสูตร Strategic Planning for Business Development (SPBD) ขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถบริหารจัดการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เอาชนะความท้าทายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้ หลักสูตรนี้จะมีความแตกต่างไปจากหลักสูตรการ บริหารจัดการโดยทั่วไป ซึ่งมักจะศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ และ เน้นหนักไปที่การจัดการและการบริหารภายในองค์การ แต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสำคัญ กับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์การ หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การแข่งขัน คำนึงถึงการค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยง การวางตำแหน่งกลยุทธ์ และแผนที่ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการเรียนรู้และทำความเข้าใจในกลไกและเครื่องมือการจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขันในระยะยาว และการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ องค์กร (SP) เข้ากับแผนแม่บทที่สำคัญด้านอื่นๆ อาทิ แผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

               หลักสูตร Strategic Planning for Business Development (SPBD) จะนำไปสู่การเอาชนะความท้าทาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเพิ่มโอกาสของความสำเร็จขององค์การได้อย่างไรนั้น การอบรมและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

                1. ท่านจะได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์จากผู้บริหารสายงานด้าน นโยบาย ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์และแผนงาน ที่ประสบความสำเร็จองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจชั้นนำของ ประเทศ ที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น ทำให้นักบริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้
                2. ท่านจะได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท่านกับวิทยากรที่มาจากองค์กรชั้นนำและผู้เข้ารับ การอบรมด้วยกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ อาทิ การพิจารณากลยุทธ์ การค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม การวางตำแหน่งกลยุทธ์ การกำหนด Business Model เครื่องมือการ จัดการที่นำมาใช้ในการประเมินและการวิเคราะห์ ความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมาย การ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและยาว การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับ หน่วยงานและบุคลากร ตลอดจนการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต และการปรับเปลี่ยนแผนภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์องค์กร (SP) เข้ากับแผนแม่บทที่สำคัญด้านอื่นๆ อาทิ แผน แม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม เป็นต้น
                3. ท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการมีเครือข่าย พันธมิตรและสัมพันธภาพกับผู้บริหารที่บริหารงานเชิงกลยุทธ์ในองค์กรชั้นนำของประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนว ทางการปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงบทเรียนแห่งความสำเร็จและความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น
image

กลุ่มเป้าหมาย

               ผู้บริหารที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานองค์กร และด้านบริหาร จัดการองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกันในเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป/ ผู้ช่วย ผู้ว่าการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ หรือเทียบเท่า และรองผู้อำนวยการใหญ่/ รองผู้ว่าการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงผู้บริหารในสายงานที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินผลองค์กรตามเกณฑ์ SE-AM

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

image
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
image
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
image
เพื่อเป็นการสร้างพลังเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เอื้อให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้