หลักการและเหตุผล
              ปัจจุบันผู้บริหารองค์กร จำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า ซึ่งในการวางแผนกลยุทธ์  หลายองค์กรมีการจ้างที่ปรึกษา หรือใช้เงินจำนวนมาก รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงก็ต้องใช้เวลาในการระดมความคิดเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด  แต่เมื่อนำกลยุทธ์มาใช้กลับไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง ซึ่งสาเหตุหลักสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ กลยุทธ์เหล่านั้น  ไม่สอดคล้องกับ “วัฒนธรรมองค์กร”  จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

          หลักสูตร Super Series “Leadership & Effective Corporate Culture” จึงออกแบบมา เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง  ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้เรียนรู้กระบวนการในการปรับเปลี่ยนและแนวทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้แข็งแกร่ง  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
image
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรมหาชน ให้ทราบถึงและเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สามารถประยุกต์ใช้สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
image
เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ
image
เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และเอื้อให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
image

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1.  ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงและเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สามารถประยุกต์ใช้สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
          2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างกัน และสามารถนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
          1.  ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารระดับสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          2. ข้าราชการตำแหน่งอธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า
          3. ผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงขององค์กรภาคเอกชน  

image
image
image
image

ผลงานที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้