หลักการและเหตุผล

              ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆหลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการ ในรัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน, องค์กรกำกับดูแล Regulators, คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน, บริษัทมหาชน และผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมทั้ง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถืออีกหนึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด  ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้แนวคิดการบริหารงานใหม่ๆ และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   มาใช้ในการบริหารองค์กร  

            มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้ทำหลักสูตร Board Essentials Program เพื่อให้ทราบภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้าน และให้เข้าใจถึงหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร้างประสิทฺธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในแต่ละด้าน และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ให้เกิดความพร้อมและการปรับตัวสู่การแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
image
image
image
image
image

 กลุ่มเป้าหมาย
1.   ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน, องค์กรการกับดูแล Regulators คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนหรือ บริษัทมหาชน
2.  ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน, องค์กรการกับดูแล Regulators หรือบริษัทมหาชน
3.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน, องค์กรการกับดูแล Regulators หรือบริษัทมหาชน
4.  ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
5.  ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
6.  ผู้ทึ่ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรที่สถาบันพิจารณาให้เข้าร่วมอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.  เพื่อเป็นการสร้างพลังเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เอื้อให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

image
วัตถุประสงค์
image
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
image
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ขององค์กรสมัยใหม่
image
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ , ความรู้ต่างๆ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
image
เพื่อเป็นการสร้างพลังเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เอื้อให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน


รายละเอียดหลักสูตร BEP รุ่นที่ 5
กำหนดการหลักสูตร BEP รุ่นที่ 5


พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 3

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 3

พิธีการปิดโครงการอบรมหลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 2

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 2

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้