กิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  15

  อบรม LEAP3

  15 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  16

  พิฑธีปิดหลักสูตร DE4M15

  16 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  17

  อบรม LSP13

  17 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  21

  อบรม HCM

  21 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  22

  พิธีปิด HCM

  22 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย.

  24

  อบรม หลักสตร LSP13

  24 มิถุนายน 2022

 • มิ.ย. - ก.ค.

  26 - 3

  การศึกษาดูงานต่างประเทศ LSP13 ประเทศฝรั่งเศส

  26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

"Board Essentials Program (BEP)" หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่ผ่านมา

พิธีปิดหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 13 (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP13)

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Transformation for HCM) รุ่นที่ 4

พิธปิด หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 15

การอบรมหลักสูตร LSP13 โดย อาจารย์สุดสวาท สุจริตกุล

หลักสูตรของเรา
Our Program
หลักสูตร SUPER SERIES
หลักสูตรพิเศษสำหรับ CEOs
 
หลักสูตร Board Essentials Program (BEP)
หลักสูตรพิเศษสำหรับบอร์ด
 
หลักสูตร LEADERSHIP SUCCESSION PROGRAM (LSP)
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเพื่อเก้าวขึ้นสู่เบอร์ 1 ขององค์กร

หลักสูตร SUPER SERIES
หลักสูตรพิเศษสำหรับ CEOs
 
หลักสูตร MARKETING TRANSFORMATION PROGRAM (MTP)
หลักสูตรการบริหารการตลาด สร้างภาพลักษณ์ และลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ และเอกชน
 
หลักสูตร HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM)
หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักสูตร SYNERGY FOR MANAGEMENT
หลักสูตรสร้างความเข้าใจภารกิจ และข้อจำกัดของแต่ละฝ่ายงานสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันขององค์กร
 
หลักสูตร LAWYERS' ENHANCED AGILITY PROGRAM (LEAP)
หลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ
 
หลักสูตร PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FOR EXECUTIVE PROGRAM (PEP)
หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 

ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร
I
n House Training

 

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง การที่องค์กร สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ ถือเป็นหนึ่งใน เป้าหมายสำคัญของขององค์กรโดยการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมาย ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้พร้อมด้วย กลยุทธ์ต่างๆ ที่เสริมสร้างองค์กรเข้มแข็งและทันสมัย
 
การจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง คือผู้บริหารและ บุคลากรต้องมีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

image
เกี่ยวกับฝ่ายฝึกอบรม
     

         IRDP จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานและร่วมมือทางวิชาการ บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร องค์กร และหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องในด้านการบริการและการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ที่หลากหลายขององค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน องค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐและเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

          ทาง IRDP มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)   

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

           1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากำลังคน (Manpower Development) หรือ การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ (Training &Development ) กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
           2. ส่งเสริมให้งานฝึกอบรม มีบทบาทในการพัฒนาบุคคลและพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
           3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารประสบการณ์ แนวความคิด และร่วมกันพัฒนาเทคนิคและวิธีการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายฝึกอบรม
 
Training Officer
    
 หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือรับการบริการจากบุคลากรฝ่ายฝึกอบรมของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ที่
image
นางสาวนงนภัส อินทร์บัว (เอ๋)
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 02 714 5566
Nongnapat@irdp.org
image
นางสาวชฎาธาร อินพันทัง (ฝ้าย)
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 02 714 5567
Chadatan@irdp.org
image
นางสาวณราภรณ์ บุญสอน (อีฟ)
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 02 714 5565
Naraporn@irdp.org
image
นางสาวทิพย์สกาณจน์ สังข์สวน (ปุ๋ย)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 02 714 5560
Thipsakarn@irdp.org 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้