หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

ผลงานที่ผ่านมา

หลักสูตรของเรา
Our Program
หลักสูตร SUPER SERIES
หลักสูตรพิเศษสำหรับ CEOs
 
หลักสูตร Board Essentials Program (BEP)
หลักสูตรพิเศษสำหรับบอร์ด
 
หลักสูตร LEADERSHIP SUCCESSION PROGRAM (LSP)
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเพื่อเก้าวขึ้นสู่เบอร์ 1 ขององค์กร

หลักสูตร PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FOR EXECUTIVE PROGRAM (PEP)
หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 
หลักสูตร LAWYERS' ENHANCED AGILITY PROGRAM (LEAP)
หลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ
 
หลักสูตร HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM)
หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักสูตร SYNERGY FOR NEW MANAGEMENT
หลักสูตรสร้างความเข้าใจภารกิจ และข้อจำกัดของแต่ละฝ่ายงานสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันขององค์กร
 
Enabling Master Class
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กรหลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 
Environment, Social and Governance (ESG Leadership)
เพื่อพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ ทักษะ และความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ESG ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 
หลักสูตร Digital Transformation Program: DTP รุ่นที่ 1
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
 
Stakeholder & Customer Management (SCM) 
เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร
 

ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร
I
n House Training

 

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง การที่องค์กร สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ ถือเป็นหนึ่งใน เป้าหมายสำคัญของขององค์กรโดยการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมาย ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้พร้อมด้วย กลยุทธ์ต่างๆ ที่เสริมสร้างองค์กรเข้มแข็งและทันสมัย
 
การจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง คือผู้บริหารและ บุคลากรต้องมีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

image
เกี่ยวกับฝ่ายฝึกอบรม
     

         IRDP จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานและร่วมมือทางวิชาการ บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร องค์กร และหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องในด้านการบริการและการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ที่หลากหลายขององค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน องค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐและเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

          ทาง IRDP มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมได้อย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)   

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

           1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากำลังคน (Manpower Development) หรือ การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ (Training &Development ) กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
           2. ส่งเสริมให้งานฝึกอบรม มีบทบาทในการพัฒนาบุคคลและพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
           3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารประสบการณ์ แนวความคิด และร่วมกันพัฒนาเทคนิคและวิธีการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายฝึกอบรม
 
Training Officer
    
 หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือรับการบริการจากบุคลากรฝ่ายฝึกอบรมของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ที่

 

 
นางสาวนงนภัส อินทร์บัว (เอ๋)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 02 714 5566
Nongnapat@irdp.org


นางสาวชฎาธาร อินพันทัง (ฝ้าย)
ผู้ชำนาญการฝึกอบรม 1
โทรศัพท์ : 02 714 5567
Chadatan@irdp.orgสกลวรรณ เชื้อภักดี (ลูกปลา)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
Sakonwan@irdp.org


นางสาวณราภรณ์ บุญสอน (อีฟ)
ผู้ชำนาญการฝึกอบรม 1
โทรศัพท์ : 02 714 5565
Naraporn@irdp.orgปริณกาญจน์ อัทธศรัญเกียรติ (สายป่าน)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
Parinkarn@irdp.org


นายเอื้อการย์ พิทักษ์วัฒนนนท์ (เอื้อ)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 02 714 5564
Eiea-karn@irdp.org 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้