หลักการและเหตุผล
              ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรภาคเอกชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การแข่งขันและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงนโยบายสำคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและนำเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติที่ตอบสนองทั้งในด้านตลาดและการเงิน ระบบการนำองค์กร กระบวนการ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ มาตรฐาน ISO เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมถึงการประยุกต์แนวทางการประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Award) เช่น TQA, PMQA, EdPEx เป็นต้น
               หลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Transformation for Human Capital Management - HCM) รุ่นที่ 4 จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ HCM เทคนิค/วิธีการ กรณีตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านทรัพยากรบุคคล (HR Best Practice) เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
image
image
image
วัตถุประสงค์ของโครงการ
image
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
image
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะใหม่ๆด้านการบริหารทุนมนุษย์ ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) หรือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงกรณีตัวอย่างที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการวางแผนการบริหารทุนมนุษย์
image
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย
               หลักสูตรนี้เหมาะสมหรับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานในงานทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงประธานและกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรเน้นการบริหารจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ การนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริง รวมถึงกรณีตัวอย่างขององค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 20-25 คน
image

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Transformation for HCM) รุ่นที่ 6

การศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Transformation for HCM) รุ่นที่ 6

พิธีรับวุฒิบัตรเนื่องในพิธปิด หลักสูตร Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 2

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้