ผลงานที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ: IRDP


IRDP เชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยองค์กร การสำรวจและรับฟังความคิดเห็น
IRDP เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสร้างงานวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย การวางแผนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลเพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ IRDP มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้ในด้านต่างๆ ที่หลากหลายสามารถสร้างงานวิจัยและเป็นที่ปรึกษาในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ โดยตัวอย่างของงานที่ IRDP มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่
image
การเตรียมพร้อมขององค์กรในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
image
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
image
การสร้างแผนยุทธศาสตร์องค์กร
image
การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
image
การสร้างเครื่องมือวัดผลในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลูกค้า และด้านการเงิน
image
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในหัวข้อทั่วไป เช่น การฟื้นฟูกิจการ การสำรวจโอกาสทางการตลาด การสำรวจขวัญกำลังใจพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ IRDP ยังมีความถนัดในเรื่องการสำรวจความคิดเห็น การทำโพลล์ การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน การสำรวจความคิดเห็นทาง E-mail หรือ Website รวมถึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นรูปแบบกลุ่ม หรืองานสาธารณะ (focus groups & public opinion) โดยที่ผ่านมา IRDP มีผลงานด้านการจัดประชุมมาเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น
image
การประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายลำดับรองที่จำเป็นของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (จำนวน 7 ฉบับ)
image
การประชุม “Public Private Partnership และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556”
image
การประชุมแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
image
การประชุม “SEPA Conference 2013 : Driving for Excellence”
image
การประชุม ความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 จุดเด่นของทีมนักวิจัย IRDP

ทีมนักวิจัยของ IRDP ได้ผสมผสานศาสตร์การวิจัยในเชิงวิชาการกับประสบการณ์ที่หลากหลาย นักวิจัย IRDP มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เพื่อสร้างงานวิจัยที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าเชิงทฤษฏี
ทีมนักวิจัยมีความยินดีให้ตัวแทนองค์กรที่สนใจเข้ามาปรึกษาถึงแนวทางการสำรวจความคิดเห็น แนวทางทำวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวิจัยความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุยกับนักวิจัยของ IRDP ในฐานะของการเป็นที่ปรึกษา (ติดต่อบุคคลากรฝ่ายวิจัย คลิ๊กที่นี่)

  เป้าหมายในการทำงานของ IRDP

เป้าหมายในการสร้างงานวิจัยของ IRDP คือการตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นและสร้างงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ โดยแต่ละขั้นตอนการทำวิจัยจะต้องถูกทบทวนโดยลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านก่อนที่จะทำการศึกษาวิจัย ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นคืออะไร และอะไรคือคุณค่าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าที่เข้ามาหา IRDP เพราะ IRDP ถือว่าการที่จะให้บริการงานวิจัยขึ้นมานั้น จะต้องถูกทำขึ้นมาใหม่ตามประเด็นที่ลูกค้าสนใจทุกครั้ง มากกว่าที่จะนำเอาแบบแผนงานวิจัยหรือข้อมูลที่มีอยู่นำไปใช้โดยไม่ได้ปรับอะไร

  ขั้นตอนการทำงานวิจัย/สำรวจข้อมูลของ IRDP
ขั้นตอนในการทำงานวิจัยหรือการสำรวจข้อมูลของ IRDP มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
  • การทบทวนความต้องการของลูกค้า (Objective of Research Acquire by Customer)
  • การทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review literature)
  • การพัฒนาคำถามการวิจัยและระบุตัวแปรที่ใช้ (Generate a Research Idea & Measure Variables)
  • การออกแบบงานวิจัย หรือวิธีการสำรวจข้อมูล (Research design)
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)
  • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
  • การสรุปข้อค้นพบ และการประยุกต์ใช้ (Application of research findings)

ติดต่อบุคลากร
หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือรับการบริการจากบุคลากรฝ่ายวิจัยของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ที่
 
นายศิริพงศ์ สุขสัมฤทธิกุล (รุท)
รองผู้จัดการ
Siripong@Irdp.Org
02-714-5581
นางสาวกรวีร์ ศรีเสน (ปุ๋งปิ๋ง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ
Korrawee@Irdp.Org
02-714-5580
นายชัยนันท์ วัชรสถาพรพงศ์ (ก้อง)
นักวิจัย
Chaiyanan@Irdp.Org
02-714-5578
นายเชษฐนันท์ ทรัพย์ระเบียบ (ก็อต)
นักวิจัย
Chattanun@Irdp.Org
02-714-5579
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้