ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามเกณฑ์ SEAM- State Enterprise Assessment Model มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเนื้อหาสาระของเกณฑ์ มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจสามารถนำไป เป็นแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทาย ซึ่งในปัจจุบันรัฐวิสาหกิจ ได้นำเกณฑ์ SEAM มาพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง จนทำให้ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

               มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) โดยฝ่ายฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกณฑ์ ดังกล่าว จึงได้ออกแบบหลักสูตร Enabling Masterclass 2024 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ เกณฑ์ อีกทั้งการฝึกอบรมการนำเสนอประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การประยุกต์ใช้เกณฑ์ (2) กรณีตัวอย่างและแนวทาง ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (3) ประเด็นการบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจกับแผนแม่บทอื่นๆ หรือระบบงานที่สำคัญ และ แสดง Results (ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย) (4) การปรับปรุงกระบวนการและการนำไปสู่การปฏิบัติ โดย ใช้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลสำรวจ ข้อร้องเรียน Benchmarking, Competitive Change มาปรับผลการ ดำเนินงาน และ (5) การแสดงให้เห็นถึง Result ที่ดีขึ้น

 

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ SEAM/ Core Business Enablers ที่นำมาประยุกต์ใช้การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
  2. เพื่อเรียนรู้กลไกและวิธีการในการนำเกณฑ์ SEAM/ Core Business Enablers มาเป็นแนวทางการจัดการ กับบริบทขององค์กรที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ถึงเกณฑ์เชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEAM/ Core Business Enablers)

 

หลักสูตร Enabling Masterclass  โครงสร้างการอบรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการบูรณาการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Strategic thinking for integration and continuous improvement) (จำนวน 1 วัน)
  • ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้เกณฑ์ SEAM เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร (Application of SEAM criteria to enhance organizational quality) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 10 ด้าน ๆ ละ 2 วัน (จำนวน 20 วัน)
  • ส่วนที่ 3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สร้างคุณค่าและยกระดับองค์กร (Preparation of performance reports that create value and elevate the organization) (จำนวน 1 วัน)กรุณากรอกรายละเอียดหัวข้อที่สนใจ และส่งใบสมัคร
ได้ที่ทาง E-mail : enabling@irdp.org 
 
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรรุ่นใหม่ ที่นำเกณฑ์ SEAM/ Core Business Enablers มาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรตามด้านที่เข้าอบรมครบ
 
 

1. ศาสตราจารย์ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 
2. ดร. เสรีนนทสูติ 
3. ดร.นนทวัฒน์ สุขผล 
4. นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร 
4. นางสาวคณิตา ชินะกาญจน์ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ที่ปรึกษาหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร

 

สถานที่อบรม : 
สถานที่ตั้ง : 
การเดินทาง : 


โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathon)
33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกหมายเลข 4 (มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่โรงแรม)

  

ค่าธรรมเนียมการอบรมด้านละ 35,000 บาท ต่อ ท่าน (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาสำหรับการลงทะเบียน
ฝึกอบรมด้านละ 4 วัน การชำระค่าธรรมเนียม: สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อม
ระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินมายัง E-mail : enabling@irdp.org
 
 


ผู้ประสานงาน : 
โทรศัพท์ : 
E-mail : 
ที่อยู่

 

 

คุณณราภรณ์ บุญสอน (ผู้ชำนาญการฝ่ายฝึกอบรม 1)
02-714-5565 091 566 1994
enabling@irdp.org
ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

ข่าวสาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้