สรุปประเด็นการบรรยายหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”

744 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปประเด็นการบรรยายหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”

สรุปประเด็นการบรรยายหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ ASEAN
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง Ballroom I โรงแรม Royal Orchid Sheraton
 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เล็งเห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558จึงเรียนเชิญ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ ASEAN ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ
“ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 และได้จัดท าสรุป
ประเด็นการบรรยายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและ
แผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ประเด็นการบรรยายหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”ประกอบไปด้วย
1. ความท้าทายโดยตรงต่อรัฐวิสาหกิจต่างๆภายใต้ASEAN
1.1 การอาศัยความได้เปรียบจากสภาพภูมิประเทศ
1.2 หลุมพรางจากรูปแบบการด าเนินงานรูปแบบเดิมของรัฐวิสาหกิจ (Monopoly)
1.3 การลงทุนด้านการวิจัยภายในองค์กรรัฐวิสาหกิจคือค าตอบ
1.4. ความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร
2. ความท้าทายต่อรัฐบาลไทยและหน่วยงานอื่นๆ
2.1 การลงทุนด้านระบบการศึกษาเพื่อเตรียมตลาดแรงงานในอนาคต
2.2 หลุมพรางจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติ
2.3 หลุมพรางจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพานายทุนต่างชาติ
2.4 การอาศัยความได้เปรียบจากความหลากหลายของอุตสาหกรรมไทย
2.5 Non-Tariff Barriers ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
2.6 การอุดหนุนทุนวิจัยโดยรัฐบาล
2.7 วาระเร่งด่วนด้านพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหลัก
2.8 ประสิทธิภาพในการแถลงผลการด าเนินนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อ GDP
2.9 เสถียรภาพทางการเมือง
2.10 การรับมือการความสัมพันธ์กับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆทั่วโลก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้