หลักการและเหตุผล
               นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สืบเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนามากขึ้น อัตราการขยายตัวจากการใช้เครื่องมือสื่อสารเพิ่มสูงขึ้น และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างแพร่หลาย สิ่งต่างๆ สามารถช่วยลดต้นทุนธุรกรรมให้กับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น การที่ผู้บริหารตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล จะทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการทำงาน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมเพื่อก้าวให้ทันกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

                มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) เป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบมูลนิธิ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผ่านคณะกรรมการมูลนิธิ มีภารกิจในการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการประเมินผล ที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการฝึกอบรม ทำให้เกิดการประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประเทศชาติต่อไป จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดมาตรฐานในการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานทั้งระบบอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแก่ผู้เข้ารับการอบรม

image
image
วัตถุประสงค์ของโครงการ
image
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยกระดับขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
image
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy โดยให้มีความตระหนักด้านดิจิทัล มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่ และเพื่อก้าวให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล
image
เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการทำงานในเชิงบูรณาการ

การศึกษาดูงาน
             จัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของผู้เข้าอบรมให้เข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเรียนรู้จากองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
              หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าส่วนและผู้ที่สนใจของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จำนวนรุ่นละไม่เกิน 25 คน ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรเน้นการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน

image
image
image
image
image
image
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
                1.  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในองค์กร เสริมสร้างวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการทำงานขององค์กร
                2. เข้าใจแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยตามแนวทางนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการลงทุนทางทคโนโลยีที่ซ้ำซ้อน และประหยัดทรัพยากรในการทำงาน
                3. ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานที่ผ่านมา

พิธีปิดโครงการอบรม หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 16

การศึกษาดูงานตามโครงการฝีกอบรมหลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 16

วันเปิดหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 16

การศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) ณ สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2565

พิธีเปิดหลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Transformation for HCM) รุ่นที่ 5

พิธปิด หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 12

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้