แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ "ESG" ย่อมาจาก Environment, Social และ Governance เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน ซึ่งให้ความสําคัญกับการทําธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย โดยเข้ามามีบทบาทและเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อกระบวนการพิจารณาการประกอบธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้นำให้คำนึงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการความสัมพันธ์และวิธีการสื่อสารไปยังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง การจัดการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างทัดเทียม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่จะผลักดันให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันยกระดับสังคมให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ ดังนั้น องค์กรจึงควรตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม ให้ก้าวทันกับยุคการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ESG Leadership ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ ทักษะ และความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ESG ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการภายในขององค์กรทั้งระบบ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


          หลักสูตร ESG Leadership แบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ

 

1.    ESG General Framework
2.   UN Guiding Principles on Business & Human Rights
3.   ESG Due Diligence
4.   Supply Chain and Value Chain Management
5.   ESG Goal Setting (Material ESG Issues)
6.   ESG Reporting and Disclosure Standards
7.   Environmental Performance and Responsibilities
8.   ESG Assessment and Audit
9.   ESG Case Study: Financial Sustainability Initiative
10. ESG Expectation
11.   ESG Journey
 
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรในระดับที่กำหนดนโยบายองค์กร หรือกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารด้านความยั่งยืน ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิด ESG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินมายัง E-mail : Korrawee@irdp.org หรือติดต่อ 02-714-5580
 
 
ผู้ประสานงาน   : คุณกรวีร์ ศรีเสน (ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท์           : 02 714 5580  E-mail: korrawee@irdp.org
ที่อยู่                  : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้