หลักการและเหตุผล
              ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ภายในระยะเวลาอันสั้น ด้วยวิถีการแข่งขันด้านธุรกิจ ความทันสมัยของเทคโนโลยีและพฤติกรรมทางสังคมในรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) หรือที่เรียกว่า “ VUCA World ” ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ในแต่ละประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องปรับแนวทางการรับมือสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ การปรับปรุงกฎเกณฑ์ และสร้างความรับรู้ทางด้านกฎระเบียบที่ถูกต้องอย่างเท่าทันให้สอดคล้องกับบริบทของอนาคต และกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกวูก้ายุคใหม่ ทั้งรูปแบบการทำธุรกิจ การส่งเสริมนวัตกรรม และการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ การเสริมสร้างทักษะความสามารถในการคิด ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่มีความไม่แน่นอนจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ นักกฎหมายหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างชัดเจนต่อกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางด้านกฎหมายให้แก่หน่วยงานและประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการออกกฎเกณฑ์ ด้านการบริหาร การดำเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบ การกำกับดูแลและการนำกฎหมายไปบังคับใช้อย่างถูกต้อง ดังนี้ ทุกหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมาย ให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายสมัยใหม่ ซึ่งมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีพลวัตอย่างเห็นได้ชัด
              แม้ว่ารัฐบาลจะกำหนดให้การปฏิรูปกฎหมายและระเบียบเป็นนโยบายที่สำคัญ แต่ในข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า มีการตรากฎหมายและระเบียบขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องทำให้กฎหมายและระเบียบต่างๆสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มีมาตรฐานทัดเทียมกับกฎระเบียบสากล สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของความรู้ในเชิงปฏิบัติ เชิงวิชาการ ให้แก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบุคลากรหลักในการนำกฎระเบียบไปใช้ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นผลสำเร็จ อีกทั้ง ยังมีส่วนในการทำให้คุณภาพของกฎระเบียบมีประสิทธิภาพ และถูกบังคับใช้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่ดี
              มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เล็งเห็นถึงประเด็นความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่ ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ทั้งในหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นผลสำเร็จ มุ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีหลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 “Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และวิสัยทัศน์ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับต่างๆ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ออกกฎและผู้บังคับใช้กฎให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลักสูตรนี้มีเนื้อหาการให้ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่ กฎระเบียบของบุคคลทั่วไป กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและบทบาทนักกฎหมาย แรงงานสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร ปัญหาและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาตรฐานการบัญชีและการเงินสำหรับนักกฎหมาย ความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบการกำกับดูแลองค์กร 4.0 กฎหมายการร่วมลงทุน ตลอดจนการบริหารจัดการสัญญา การยกร่างกฎ ระเบียบสำหรับรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในวงการวิชาการ วงการราชการ มาร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
image
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมทางด้านกฎระเบียบของประเทศ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และโครงการหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
image
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของแต่ละองค์กร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด และความร่วมมือกันในอนาคต
image
เพื่อสร้างวิสัยทัศน์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อในการทำงานในองค์กรของตนได้อย่างประสบความสำเร็จสูงสุด
image

การศึกษาดูงาน
               การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสศึกษากระบวนการ การทำงานทางด้านกฎหมายจากหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
            รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด 25 คน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ระดับผู้อำนวยการ / หัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่า หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและมีความสนใจ ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
             ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร โดยเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร

image
image
image
image
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
               1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมทางด้านกฎระเบียบของประเทศ มีความรู้ทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และโครงการหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
               2 ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการพัฒนาทางด้านกฎ ระเบียบ รู้และเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
               3 ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากการศึกษาดูงาน จากองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
               4 ผู้เข้ารับการอบรมมีการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการทำงานและกำหนดนโยบายของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดีต่อกัน

ผลงานที่ผ่านมา

พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ 4.0 รุ่นที่ 5 หรือ Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)

LEAPได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที่ 6-10 พ.ค. 66 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 รุ่นที่ 4 Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)

หลักสูตร LEAP 1 - 4 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 รุ่นที่ 4 หรือ Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้