หลักการและเหตุผล

               โลกในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันสามารถทำได้โดยไม่มีขอบเขตด้วยความเร็วเพียงไม่กี่วินาที กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการบริหารองค์กรด้วย ซึ่งการจะนำพาองค์กรให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรขนาดกลางที่กำลังเติบโตและองค์กรขนาดใหญ่ คือ Silo Culture โดยพฤติกรรมของบุคลากรที่ติดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพียงฝ่ายเดียว (Silo) จนทำให้เข้าถึงและประสานงานได้ยาก ทำให้เกิดการละเลยความความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆ ขาดความเข้าใจร่วมกัน ขาดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างฝ่าย ทำให้องค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศได้

               จากประเด็นดังกล่าว มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “Synergy for Management” (Synergy) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับฝ่าย ทั้งในองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน ได้มีโอกาสแบ่งปันข้อมูล ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารระดับฝ่ายของฝ่ายอื่น ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้แต่ละฝ่ายเกิดความเข้าใจซึ่งและกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารแต่ละฝ่าย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจภาพรวมและเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
image
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของผู้บริหารระดับฝ่ายขององค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน ให้มีความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพ
image
เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูล อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปบริหารองค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์
image
ปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้เข้าอบรมให้เกิดพลังคิดบวกต่อองค์กร ต่อฝ่ายตนเองและฝ่ายอื่นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการประสานงานการทำงานอย่างสมานฉันท์
image
เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดการร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแบ่งปันข้อมูลเพื่อเป็นการ Synergy Session ของตัวแทนแต่ละฝ่าย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการทำงาน บทบาทปัญหาและอุปสรรคของแต่ละฝ่ายอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และปรับใช้ในการทำงานประสานแต่ละฝ่ายในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

image

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

image
เข้าใจการบริหารองค์กรแบบสมานฉันท์ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพิ่มก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการประสานการทำงานเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
image
บูรณาการการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
image
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละองค์กร และนำประยุกต์และปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
image
ผู้เข้ารับการอบรมมีความสภาวะในการก้าวสู่การเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความคิด การกระทำยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้