หลักการและเหตุผล

                    การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึงการก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ “BANI World” เป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึง เพื่อให้สามารถรับมือกับการแข่งขันของสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ “บุคลากรภายในองค์กร” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม่ และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดและพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

                    บุคลากรภายในองค์กรจะต้องพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะบุคลากรซึ่งทำหน้าที่ในระดับบริหาร (ระดับต้น) ที่เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรและพนักงาน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในทั้งมิติขององค์กร และมิติของบุคลากร ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเสริมสร้างและบริหารจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับองค์กรขนาดกลางที่กำลังเติบโตและองค์กรขนาดใหญ่ คือ Silo Culture บุคลากรจะต้องไม่ติดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนฝ่ายเดียว และต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน สามารถทำงานได้แบบ Cross Functional ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้

                   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้น ทั้งในองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน ได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการในฐานะผู้นำขององค์กร ให้เป็นผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและทันต่อสภาวะการแข่งขันที่รวดเร็วได้ 

เรียนรู้ พัฒนาและปรับตัวของผู้บริหารระดับต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดและพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
image
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของผู้บริหารระดับต้นขององค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน ให้สามาถเข้าใจแนวทางและการบริหารจัดการ พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
image
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้เข้าอบรมให้เกิดพลังคิดบวกต่อองค์กร ต่อฝ่ายตนเอง ต่อฝ่ายอื่น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการประสานงานการทำงานอย่างสมานฉันท์  
image
เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูล อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปบริหารองค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์
image
เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดการร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

                    หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้จัดการทั้งในองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน

image
รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการอบรม
ใบสมัครอบรม 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้