ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ โดยองค์กรจะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การรับทราบ การเรียนรู้ การคาดการณ์ถึงความต้องการความคาดหวัง ข้อกังวล และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทาง หรือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ ตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร

          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตร Stakeholder & Customer Management: SCM Transformation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร รวมถึงปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับเทคโนโลยี และความต้องการที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล รวมถึงสามารถวางแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          หลักสูตร Stakeholder & Customer Management: SCM Transformation แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ

 

1.  Marketing & Customer Management Framework
2.  Stakeholder Scoping (AA1000)
3.  SCM Expectation
4.  Supply Chain Management (Case on Green Procurement)
5.  Social Listening
6.  Customer Data Platform (CDP)
7.  Customer Relationship Management: CRM      
8.  SCM Journey
9.   Impactful Innovation
10. SCM Platform (Case Study)
 
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
 
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมในระดับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับเทคโนโลยี และความต้องการที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล รวมถึงสามารถวางแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตร  จะต้องมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 
 
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
  • เมื่อท่านได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : enabling@irdp.org
  
ประสานงาน    : ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์          : 02 714 5560, 02 714 5564-67  E-mail : enabling@irdp.org
ที่อยู่                 : ฝ่ายฝึกอบรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน 
  • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นทาง หลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
  • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ: IRDP

ภาพบรรยากาศการอบรม และปิดอบรมหลักสูตรStakeholder & Customer Management: SCM Transformation ระหว่าง 10 ต.ค. - 15 พ.ย 66Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้