หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

          ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ลูกค้าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ โดยองค์กรจะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การรับทราบ การเรียนรู้ การคาดการณ์ถึงความต้องการความคาดหวัง ข้อกังวล และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทาง หรือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ ตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร
          มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตร Stakeholder & Customer Management: SCM Transformation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร รวมถึงปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับเทคโนโลยี และความต้องการที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลรวมถึงสามารถวางแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          หลักสูตร Stakeholder & Customer Management: SCM Transformation แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ

 

1.  Marketing & Customer Management Framework
2.  Stakeholder Scoping (AA1000)
3.  SCM Expectation
4.  Supply Chain Management (Case on Green Procurement)
5.  Social Listening
6.  Customer Data Platform (CDP)
7.  Customer Relationship Management: CRM      
8.  SCM Journey
9.   Impactful Innovation
10. SCM Platform (Case Study)
 
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรม วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

image
เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ และยกระดับผลการดำเนินงานด้านการการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมถึงการประยุกต์แนวทางการประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Award) เช่น TQA, PMQA, EdPEx เป็นต้น
image
เพื่อสร้างเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า รวมถึงกรณีตัวอย่างที่ดีจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมที่มีประสบการณ์
image
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมในระดับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 20 คน
 
 
          ค่าธรรมเนียมการอบรมภายในประเทศและศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันถ้วน) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระภายใน 15 กรกฎาคม 2567 รับส่วนลด 5,000 บาท
          การเดินทางไปดูงานต่างประเทศ IRDP ได้มอบหมายให้บริษัททัวร์เป็นผู้ดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมแจ้งความประสงค์เข้าร่วมดูงานต่างประเทศแล้ว และหากมีการแจ้งยกเลิกการเดินภายหลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ทาง IRDP ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
          *ราคาค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีที่สายการบินได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ซึ่งทางหลักสูตรขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเป็นจริง โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  
ประสานงาน    : ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์          : 02 714 5560, 02 714 5564-67  E-mail : enabling@irdp.org
ที่อยู่                 : ฝ่ายฝึกอบรม  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  
 www.irdp.org          Training IRDP           @TrainingIrdp
 

 

ใบสมัครหลักสูตร
รายละเอียด
กำหนดการ

 

สมัครออนไลน์

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ: IRDP

ภาพบรรยากาศการอบรม และปิดอบรมหลักสูตรStakeholder & Customer Management: SCM Transformation ระหว่าง 10 ต.ค. - 15 พ.ย 66


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้